تعارضات نقشی زنان در جامعه امروز – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، عباس کشاورز شکری پژوهشگر مسائل اجتماعی در یادداشتی با عنوان «تعارض نقش زنان؛ کدام نقش مهمتر است؟» درباره نقش زن در خانواده که جزئیات آن به شرح زیر است. به شرح زیر است

الگوی سنتی زن و مرد نان مرد است که آورد و زنان خانه دار در دنیای مدرن و تحت تأثیر مقتضیات اقتصادی و فرهنگی، تغییر و تحول یافته اند و امروزه شاهد الگوی دیگری از نقش افراد در جامعه هستیم.

در دنیای امروز با گسترش ارزش های نظام سرمایه داری توسط امپراتوری رسانه ای در غرب، نفوذ و نفوذ هنجارهای سایر نظام های سنتی ضعیف شده و زنان پیش از آن نقش خانه دار را برای خود پذیرفته اند. آماده سکونت و تعریف هویت خود نیستند.

این هویت یک نظام سرمایه داری است که با اعمال ارزش دخالت مستقیم در تولید ثروت و فعالیت های اقتصادی در بازار کار و ایفای نقش های مردانه در کنار یکدیگر ایجاد شده است. خروج زنان از خانه به بازار کار و اشتغال در دنیای امروز از یک سو و بقای لایه های زیرین سنت و الگوی تاریخی نقش زنان در جامعه ایران از سوی دیگر باعث شده است. زنان مجبور به انجام وظایف و مسئولیت های خانگی مانند همسر، مادر و ازدواج می شوند و برای کسب موقعیت اجتماعی تمایل به کار بیرون از خانه دارند و در کنار این نقش و وظایف سنگین باعث می شود. تعارض نقش برای آنها و در نتیجه نابسامانی های فردی، خانوادگی و گاه اجتماعی برای آنها پدیدار می شود.

یکی از مبانی فمینیسم در اسلام، برابری کرامت انسانی زن و مرد و توانایی برابر آنان در پیمودن راه کمال و تقرب به خداوند است. اساسی ترین اصل احترام به زن و مرد، اصل وحدت جنسیت است که حقیقتی فراتر از معیارهای جنسیتی است و در این مرحله تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. آیات فراوانی از قرآن نشان می دهد که زن و مرد در نزد خداوند کرامت یکسانی دارند و نیز مؤید این است که برخی از زنان الگوی بشریت هستند (القرآن، طاهریم: 11؛ احزاب: 35).

با توجه به این نکته مهم که زن و مرد از جایگاه و منزلت یکسانی در انسانیت برخوردارند، نکته مهمی که در مبانی انسان شناسی دینی باید مورد توجه قرار گیرد این است که رشد زن و مرد در عرصه آفرینش متفاوت است که با توجه به اصل روش های مختلف برای رسیدن به کمال در بین انسانها، این تفاوت در توسعه نه تنها مایه نابرابری و تبعیض است، بلکه نشانه حکمت و تدبیر خداوند است تا شرایطی را فراهم کند تا زن و مرد با توجه به شرایط و ویژگی های خود در مسیر کمال قدم بردارند. ، و نقش مکمل یکدیگر را ایفا می کنند.

شهید مطهری در این بار وی نوشت: دستگاه آفرینش برای رسیدن به هدف خود و حفظ گونه، مشکل بزرگ نسل ایجاد کرد و زن و مرد را با هم زندگی کردند و برای اینکه این طرح به طور کامل اجرا شود و جسم و روح کاملاً به یکدیگر متصل شده اند، تفاوت جسمی و روحی عجیبی بین آنها و این تفاوت قرار داده شده است میزبان که بیشتر جذب یکدیگر می شوند می توان کند» (مطهری، 181:1385).

آنچه از مجموع آیات و داستان ها به دست می آید این است که زن و مرد نه تنها در بعد جسمانی بلکه در بعد عاطفی، روحی، روانی و رفتاری با هم تفاوت دارند. متمایز (القرآن، علی عمران: 36; مزخرف :32; نساء: 34). اگر چه از تمام آموزه های اسلام فهمیده می شود که صبر و تواضع مهم است تغییر جنسیت و این صفت پسندیده ای است برای همه مردان و زنان (القرآن، اعراف: 22; نحل :126; Zm :10; بقره: 155; معقول دنده: جی 11، pp 84; بحارالانوار: جی 94، pp 125; کشف الغمه: جیpp 320; من در غیاب الفقیه: جیpp 411; خوب فصاحت: خطبه 183)

در دین و فرهنگ اسلامی به دلیل وجود نگاه نظام مند و همه جانبه به انسان، همه ابعاد شخصیتی انسان با هم ارزیابی می شود. زیرا هدف انسان فقط برای رسیدن به قرب الهی خلق شده است و این هدف فقط برای کار است خواهش كردن استعدادها و امکانات افراد و خانواده ها بر اساس احکام و آموزه های دین در دسترس است، ملاک ارزش و احترام به افراد نه تنها داشتن استعداد یا داشتن حقوق بیشتر، بلکه جلب رضایت خداوند با تقوا و انجام وظایف است. که می توان انجام داد. از طریق داشتن استعداد و حقوق برای افراد الزامی است. در آیات قرآن نیز به ارزش و احترام به پرهیزگاران اشاره شده است (القرآن، حجرات: 13).

با توجه به دیدگاه دین مبین اسلام از منظر الگوهای اجتماعی زنان مسلمان، اولویت نقش زن در جامعه و خانواده این است که نقش زن در خانواده مانند همسر، مادر و ازدواج دارای ارزش و تاکید فراوانی نسبت به نقش اجتماعی است. بازی. نقش ها شامل فعالیت های اقتصادی و اشتغال در خارج از خانه و هر نقش دلخواه است.

این وظیفه خانگی زنان است پرتو از نظر اسلام قابل قبول و تایید نیست. در فرهنگ جامعه ایران که جامعه ای در حال گذار است، این تقسیم بندی نقش های جنسیتی رنگ باخته است، بلکه نظام ارزشی مدرنیته که زنان را به بازار کار می کشاند و آنان را به ترک خانه ترغیب می کند، زنان را به وجود آورده است. در ایفای نقش های خانگی و اجتماعی گم می شوند و به اصطلاح گرفتار تعارض نقش می شوند و این تعارض نقش فشار روحی و روانی مضاعفی را بر زنان و اعضای خانواده وارد کرده است.

دکمه بازگشت به بالا