اقتصادی

نهاده‌های ساختمانی ۱۲ درصد ارزان شد

بر اساس اعلام مرکز آمار، در تابستان امسال درصد تغییر شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 1.9 درصد است که نسبت به همین میزان 11.7 واحد درصد است. اطلاعات فصل قبل (13.6%)

به گزارش میجیک، مرکز آمار اعلام کرد در تابستان 1402 شاخص بهای ساختمان های مسکونی شهر تهران 2197.2 بوده که نسبت به فصل قبل 1.9 درصد، نسبت به فصل مشابه پارسال 47.3 درصد و در سال گذشته 47.3 درصد است. چهار فصل منتهی به فصل جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 43.5 درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در تابستان 1402 درصد تغییر شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 1.9 درصد بوده که نسبت به همین اطلاعات در فصل قبل 11.7 واحد درصد کاهش داشته است. (13.6%).

در این فصل در بین گروه های اجرایی بیشترین تورم فصلی با 20.6 درصد مربوط به گروه اجرایی «گچ و گچ» و گروه اجرایی «سخت افزار، میلگرد، پروفیل در و پنجره و نرده» 6 و 5 درصد کاهش داشته است. نسبت به دوره قبل

تورم نقطه به نقطه

در تابستان 1402 درصد تغییر شاخص بهای نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 47.3 درصد بوده که نسبت به همین اطلاعات 7.6 واحد درصد است. در فصل قبل (39.7 درصد).

در این فصل از بین گروه های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با 74.7 درصد مربوط به گروه اجرایی «سخت افزار در و پنجره» و کمترین تورم نقطه به نقطه با 29.6 درصد مربوط به «نقاشی» است. “. “گروه اجرایی منطقه

افزایش تورم سالانه

در تابستان 1402 درصد تغییر شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 43.5 درصد بوده که با هم مقایسه شده است. برای همین اطلاعات در فصل قبل (39.2%). 4.3 واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل در بین گروه های اجرایی، بیشترین تورم سالانه با 63.0 درصد مربوط به گروه اجرایی «شیشه» و کمترین تورم با 33.9 درصد مربوط به گروه «سنگ» است.

شاخص قیمت و تورم نهاده های مسکن در شهر تهران به تفکیک گروه اجرایی

گروه سیمان، بتن، ماسه: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2513.3 رسیده که نسبت به فصل قبل 6.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 49.7 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 35.2 درصد افزایش داشته است.

گروه گچ و گچ: در این فصل شاخص قیمت به عدد 2122.4 رسیده که نسبت به فصل قبل 20.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 47.8 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 36.2 درصد افزایش داشته است.

گروه نوع بلوک، سفال و آجر: در این فصل عدد شاخص قیمت به عدد 1890/6 رسیده است که نسبت به فصل قبل 9/7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 1/37 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 35.7 درصد افزایش داشته است.

گروه موزاییک، کاشی و سرامیک: در این فصل شاخص قیمت به عدد 2.006 رسیده که نسبت به فصل قبل 6.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 39.1 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 35.7 درصد افزایش داشته است.

گروه سنگ: در این فصل شاخص قیمت به عدد 2128 رسیده که نسبت به فصل قبل 2.3 درصد و نسبت به فصل مشابه پارسال 33.6 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 33.9 درصد افزایش داشته است.

گروه سخت افزار، میلگرد، پروفیل در و پنجره و نرده: در این فصل تعداد شاخص قیمت به عدد 2216.6 رسیده است که نسبت به فصل قبل 6.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 60.6 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 48.9 درصد افزایش داشته است.

گروه چوب: در این فصل شاخص قیمت به عدد 2749.3 رسیده که نسبت به فصل قبل 5.5 درصد و نسبت به فصل مشابه پارسال 44.8 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 40.0 درصد افزایش داشته است.

گروه ایزو گام، جیرگونی و آسفالت: در این فصل شاخص قیمت به عدد 2818.6 رسیده که نسبت به فصل قبل 7.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 55.7 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 48.6 درصد افزایش داشته است.

گروه شیرآلات بهداشتی: در این فصل شاخص قیمت به 2.859 رسیده که نسبت به فصل قبل 1.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 60.0 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 48.0 درصد افزایش داشته است.

گروه تاسیسات مکانیکی و انواع عایق های حرارتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به 3261.3 رسیده که نسبت به فصل قبل 1.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 53.4 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 48.2 درصد افزایش داشته است.

گروه یراق آلات در و پنجره: در این فصل عدد شاخص قیمت به عدد 3169.8 رسیده است که نسبت به فصل قبل 5.1 درصد و نسبت به فصل مشابه پارسال 74.7 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 61.2 درصد افزایش داشته است.

گروه نقاشی ساختمان: در این فصل شاخص قیمت به 2915.2 رسیده که نسبت به فصل قبل 2.5 درصد و نسبت به فصل مشابه پارسال 29.6 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 38.6 درصد افزایش داشته است.

گروه تاسیسات برقی: در این فصل عدد شاخص به عدد 9.3602 رسیده که نسبت به فصل قبل 2.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 65.0 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 62.0 درصد افزایش داشته است.

گروه صفحه: در این فصل عدد شاخص به 2757.4 رسیده که نسبت به فصل قبل 3.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 51.6 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 63.0 درصد افزایش داشته است.

گروه خدمات: در این فصل عدد شاخص به 1382.3 رسیده است که نسبت به فصل قبل 0.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 34.6 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 46.3 درصد افزایش داشته است.

از سال 65 طرح جمع آوری آمار قیمت مصالح ساختمانی هر شش ماه یکبار در شهر تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می شود. از تابستان 1400 این پروژه به صورت فصلی انجام می شود.

در این نظرسنجی اطلاعات مربوط به قیمت مصالح ساختمانی با مراجعه به تولیدکنندگان یا عمده فروشان مصالح ساختمانی و با استفاده از تبلت ها جمع آوری شده است.

انتهای پیام

تیم تحریریه اقتصادی

سلام! من یک خبرنگار اقتصادی با تجربه و تخصص در زمینه اخبار و تحلیل‌های مرتبط با اقتصاد هستم. به شما اطلاعات و نظراتی را ارائه می‌دهم که با کیفیت و قابل اطمینان هستند تا شما بتوانید در مسائل اقتصادی بهترین تصمیمات را بگیرید.
دکمه بازگشت به بالا