تفسیر ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری

  • مطالب میجیکتفسیر ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری

    مهلت اظهار نظر قرارهای نهایی دادسرا با لحاظ مواد 92 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری چند روز می باشد؟

    مهلت قانونی برای اظهارنظر قرارهای نهایی دادسرا نظر هیئت عالی نظریه شماره 1294/94/7 مورخ 26/5/1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل الذکر که مؤیدی بر عقیده اکثریت می باشد مورد تائید اعضاء هیات عالی است: (با توجه به این که بازداشت متهم امری استثنایی می باشد و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز اصل را بر برائت قرار داده و اقدام سالب آزادی متهم را تحت شرایط و ضوابط خاصی تجویز کرده است، لذا اعمال نظارت دادستان بر قرارهای تامین کیفری صادره از سوی دادیار که منتهی به بازداشت متهم شده است، در ماده 92 قانون فوق الذکر مقید به زمان (24 ساعت) شده است و لکن در خصوص قرارهای نهایی، با توجه به ضرورت مطالعه پرونده و بررسی جامع آن، مقنن طبق قاعده کلی در ماده 265 قانون، مهلت سه روزه را در نظر گرفته است و لذا محدود کردن این مهلت به زمان 24 ساعت مقرر در ماده 92 با ماهیت موضوع و حجم کاری که دادستان می باید انجام دهد متناسب نبوده و لذا منظور مقنن از تعیین مهلت 24 ساعته در ماده 92 قانون با لحاظ ماده 240 این قانون تنها ناظر به قرارهای منتهی به بازداشت است) نظر اکثریت ماده …

دکمه بازگشت به بالا