رشد 5.7 درصدی محصول ناخالص داخلی

بر اساس گزارش نشانگر آماری ایران، تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 1402 به قیمت ثابت سال 1390 معادل 5.7 درصد تولید ناخالص داخلی و 3.4 درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت است.

به گزارش میجیک، مرکز آمار ایران از رشد 5.7 درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 1402 خبر داد که بر اساس این گزارش و بر اساس آخرین محاسبات مرکز حساب های ملی مرکز آمار ایران، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ) در سال 1402 به قیمت ثابت سال 1390 معادل 7/5 درصد تولید ناخالص داخلی و 4/3 درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت بوده است. حوزه فعالیت گروه صنعتی و معدنی 6.9 درصد، گروه خدمات 5.7 درصد و گروه کشاورزی 2.2 درصد نسبت به سال 1401 افزایش داشته است.

بر اساس گزارش فوق، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 در سال 1402 به 8675 هزار میلیارد ریال با احتساب نفت و 7321 هزار میلیارد ریال بدون نفت رسید. زمانی که این رقم در مدت مشابه سال قبل با نفت 8205 هزار میلیارد ریال و بدون نفت 7081 هزار میلیارد ریال بود که رشد 5.7 درصدی تولید ناخالص داخلی با نفت و 3.4 درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت را نشان می دهد. نفت در سال 1402. در حال حاضر که. سهم گروه های بزرگ اقتصادی از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و نرخ رشد در سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل به شرح زیر است.

رشد 5.7 درصدی تولید ناخالص داخلی

تحلیل رشد مولفه تقاضای نهایی در سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد که هزینه مصرف نهایی خصوصی 5.2 درصد، مخارج مصرف نهایی دولت 16.7 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.8 درصد، صادرات کالا و خدمات است. 13 درصد و واردات کالا و خدمات 9.5 درصد رشد داشته است.

رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال جاری با قیمت ثابت 2010، 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی و 0.9 درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت بود. حوزه فعالیت گروه صنعتی و معدنی 4.9 درصد، گروه خدمات 1.5 درصد و گروه کشاورزی 0.6 درصد نسبت به سه ماهه چهارم سال 1390 رشد داشته است.

در سه ماهه چهارم 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل، مخارج مصرف نهایی خصوصی معادل 2.7 درصد، مخارج مصرف نهایی دولت معادل 16.7 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.9 درصد، صادرات کالا و شایستگی بوده است. . منفی 5.5٪ وجود دارد.

متن کامل گزارش را ببینید

نرخ رشد اقتصادی 1402

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا